WNRA

WNRA

WNRA
Gemeente Rotterdam

Deze e-learning is gemaakt op basis van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De e-learning gaat specifiek in op de rechtspositie van ambtenaren, en de gevolgen daarop in ons werk. Aanvullend op deze e-learning, die vooral ingaat op de feitelijke veranderingen, krijg je meer praktische informatie over hoe je de Wnra moet toepassen in je werk

Deze e-learning vormt de theoretische basis om je goed voor te kunnen bereiden op de invoering van de Wnra.

 • Indeling E-learning
  • Wat behandelen we?
  • Tip
 • Hoofdstuk 1: Inleiding en achtergrond Wnra
  • Inleiding
  • Achtergrond Wnra
  • Wat is de huidige stand van zaken rond de Wnra en cao?
  • Wetten in behandeling
  • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
  • Afsluiting
 • Hoofdstuk 2: De arbeidsvoorwaarden
  • Inleiding
  • De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  • Doorwerking cao
  • Ambtenarenwet 2017
  • De cao
  • Let op!
  • Afwijken van de cao
  • Lokale regelingen
  • Afwijking ouderschapsverlof
  • Het Personeelshandboek
  • Afsluiting
 • Hoofdstuk 3: De arbeidsovereenkomst
  • Inleiding
  • Weten wat er in een arbeidsovereenkomst staat
  • Bijzondere bedingen
  • Wat spreek je af in een arbeidsvoorwaardengesprek
  • Ketenbepaling
  • Ketenbepaling (2)
  • Het incorporatiebeding
  • Het incorporatiebeding (2)
  • Afsluiting
 • Hoofdstuk 4: Het wijzigen, verlengen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Inleiding
  • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden (2)
  • Verlengen of laten aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Niet aangezegd?
  • Format aanzeggingsbrief
  • Let op!
  • Tussentijds beëndigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Let op!
  • Beëindigen in proeftijd
  • Beëindiging bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd
  • Let op!
  • Ontslag op eigen verzoek
  • Afsluiting
 • Hoofdstuk 5: Ontslag
  • Inleiding
  • De gronden voor ontslag
  • De a-grond: Ontslag wegens reorganisatie
  • Ontslag wegens reorganisatie (2)
  • De b- en c-grond: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid en regelmatige arbeidsongeschiktheid
  • De d-grond: Ongeschiktheid anders dan door ziekte of gebreken
  • De e-grond: Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Overige gronden
  • Inspanningsverplichting voor herplaatsing bij ontslag
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag op staande voet (2)
  • Ontslagverboden
  • WW en transitievergoeding?
  • WW en transitievergoeding (vervolg)
  • Wanneer een beëndigingsovereenkomst
  • Wanneer een beëindigingsovereenkomst (2)
  • Samenwerking met de expertgroep ontslag
  • Wie is bevoegd?
  • Afsluiting
 • Onderdeel 6: Geschillen
  • Inleiding
  • Van ABC naar ...............
  • Geschillenregelingen volgens de cao
  • Afsluiting
 • Onderdeel 7: Overige belangrijke wijzigingen
  • Inleiding
  • Procesvoering/procesrecht
  • Re-integratieverplichtingen werkgever/werknemer
  • Het opschorten van de loonbetaling bij ziekte
  • Het stopzetten van de loondoorbetaling bij ziekte
  • Lokaal overleg
  • Lokaal overleg (2)
  • Disciplinaire maatregelen
  • Disciplinaire maatregelen (2)
  • Afsluiting

Meer zoals deze